Nollaig
2011
San Eagrán seo
Baile

Cuntas ar Leabhair in áit Leabhar na gCuntas ag Mac Coille…

D'fhág Cathal Mac Coille, craoltóir agus iriseoir, na bannaí agus an buiséad ina dhiaidh ar feadh tamaill Déardaoin, an 24 Samhain 2011 chun ceiliúradh a dhéanamh ar obair foilsitheoireachta an Ghúim le bliain anuas. Tá an Gúm, a cuireadh ar bun sa bhliain 1926, ar an bhfoilsitheoir leabhar Gaeilge is mó le rá sa tír. Tá isteach agus amach le 2,500 leabhar ar fad foilsithe acu agus cuireadh 30 leabhar agus pacáiste acmhainne, do leanaí óga, do dhéagóirí agus d'aoisghrúpaí eile, leis an liosta i mbliana.

Ar chuid de bharr na bliana seo, tá dhá leabhar do na leanaí óga. Leabhar álainn cliste is ea Caoimhe agus an Bogha Báistí le Siobhain Grogan a bhaineann le bia folláin agus le dathanna an bhogha báistí. Tá cnuasach mealltach dánta do leanaí sna ranganna sóisearacha ar an mbunscoil curtha ar fáil ag an údar Siobhán Uí Luachra in Rannta Beaga, an chéad leabhar a tháinig uaithi. Beidh lucht stiúrtha naíonraí ar fud na tíre lánsásta a fheiceáil go bhfuil na leabhair chlasaiceacha le Máiréad Ní Ghráda, Máire agus a Mála agus Micí Moncaí, á gcur amach in athuair agus CD fuaime ag dul leo an uair seo.

Cuirtear ábhar léitheoireachta atá spéisiúil dúshlánach ar fáil don aoisghrúpa 8-11 le trí cinn de shaothair ficsin a bhaineann leis an togra Séideán Sí: Amsterdam le Éamonn Ó Ruanaí, Go Tóin Poill le Aoife Ní Dhufaigh agus Úbalonga le Áine Ní Ghlinn. Do leanaí níos sine chomh maith é Fionn Mac Cumhail – Boscra le Tadhg Mac Dhonnagáin. Sraith leabhar atá ansin d'athinsintí ar sheanscéalta fiannaíochta agus iad anois ar fáil curtha le chéile i mbosca le CD fuaime de na scéalta á léamh ag an údar ina stíl shainiúil féin

Dóibh siúd ar breá leo Oireachtas na Samhna, tá Inis Seo Dom ar fáil. Agallaimh ghreannmhara i bhfoirm filíochta atá iontu seo a scríobh roinnt de na scríbhneoirí is bisiúla a chleachtann seánra an agallaimh beirte. Is fiú i gcónaí an chuid is deisbhéalaí den Ghaeilge a léamh!

Ní fhágtar amach na déagóirí ach oiread. Baineann Nasc agus Fola, a scríobh Tomás Mac Siomóin, le beirt dhéagóiri a sheolann as Gaillimh go dtí an Spáinn san ochtú aois déag ag iarraidh saol níos fearr a bhaint amach dóibh féin. Is beag a shíl Séamas agus Tomás Ó Dálaigh an t-am sin go raibh i ndán dóibhsean lorg cinniúnach a fhágáil ar thír eile, ar a muintir agus ar na forais rialtais inti, ná gurbh í Pórtó Ríce an tír sin. Tá Nasc na Fola bunaithe ar scéal fírinneach agus tugtar cuntas ar eachtraí agus ar éachtaí na ndearthár agus ar dheoraithe eile a bhain leis na Géanna Fiáine agus iad a cur fúthu as an nua thart ar an Muir Chairib.

Díol suntais i mbliana foilsiú an ábhair do Rang a Sé a bhaineann le togra Séideán Sí. Comhfhiontar ceannródaíochta idir Foras na Gaeilge agus an Roinn Oideachais agus Scileanna atá sa togra sin lenar cuireadh réimse leathan acmhainní bunúsacha ilmheáin ar fáil a leagadh amach go sonrach do scoileanna lán-Ghaeilge agus do scoileanna Gaeltachta. Den chéad uair riamh, tá réimse iomlán acmhainní ar fáil faoi seo do mhúineadh na Gaeilge ó ranganna na naíonán go dtí Rang a Sé sna scoileanna inarb í an Ghaeilge an teanga teagaisc iontu.

“Tá leabhair den chaighdeán is airde curtha ar fáil arís i mbliana ag an nGúm,” arsa Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. “Bíonn bonn níos treise arís faoi fhoilsitheoireacht na Gaeilge ó bhliain go chéile agus tá mé cinnte go mbeidh stocaí na Nollag á stróiceadh i mbliana ionas gur féidir an réimse leathan leabhar atá foilsithe ag an nGúm a chur iontu."

Foilsíonn an Gúm ábhar oideachais do na bunscoileanna agus do na scoileanna dara leibhéal chomh maith. I measc na dtéacsleabhar Bunscoile a foilsíodh i mbliana, tá Bunfhoclóir Matamaitice le Florence Gavin atá leagtha amach ar bhealach soiléir taitneamhach. Deis mhaith atá ann don mhúinteoir agus don dalta araon. Pléitear an siollabas iomlán don Fhisic san Ardteistiméireacht in Fisic Don Ré Nua le Dan O’Reagan. Tá gluais téarmaíochta ar gach leathanach agus innéacs cuimsitheach i gcúl an leabhair.

Ní do na daoine óga amháin na leabhair, is iomaí duine fásta a ligfidh a shúil ar an gcuid chomh maith agus tá bróisiúr faoi fhoilseacháin na bliana seo ar fáil lena tharraingt anuas ó www.gaeilge.ie/angum