Deireadh Fómhair
2011
San Eagrán seo
Foghlaimeoirí

Tá go leor leor deiseanna (plenty of opportunities) chun eolas a fháil (to obtain information) faoi fhoilseacháin (publiocations) agus imeachtaí a bhaineann le saol na Gaeilge. Níl ann ach iad a lorg (Just to look for them). Is minic daoine ag rá go mba mhaith leo (that they would like) freastal ar (to attend) rang nó ar chiorcal comhrá ach nach bhfuil fhios acu (they do not know) cá bhfuil a leithéid ar fáil. Tá SAOL ag iarraidh an bhearna eolais seo a líonadh (to fill this information gap). Chuige sin is féidir cliceáil ar (click on) FÓGRAÍ san eagrán seo (in this edition). Tá liosta ann de ranganna, cúrsaí, ócáidí agus deiseanna foghlama nó páirtíochta (or participation) i saol na Gaeilge. Níl an liosta lán - go fóill. Sa mhéid sin má tá tú féin nó cairde ded chuid ag freastal (if you or friends of yours are attending) ar rang, ar chiorcal nó ar chúrsa cuir chugainn eolas faoi ag (send us the information about it at) eolas@saolnagaeilge.com.

Tá anseo daoibh rogha bheag (a small choice) des na deiseanna. Fáiltítear i gcónaí ag lucht a stiúrtha roimh dhaoine nua (their directors always welcome newcomers).

Bainigí taitneamh as iad a ‘chliceáil’ (Enjoy clicking them) - Bígí in bhur ‘armchair clickers’ seal! Go fiú muna n-oireann roinnt díobh (Even if some of them do not suit) beidh nasc á chothú agaibh (you will be cultivating a link) le saol na Gaeilge. ‘Ní neart go cur le chéile!’ Cothóidh seo tacaíocht agus páirtíocht (This will cultivate support and participation) i saol atá beo beathach (in a lively life) - agus ag méadú do réir gach tuairisce (and which is growing according to all reports).

Cleachtaí / Exercises

  1. Scrúdaigh na focail nach raibh ar eolas agat (Examine the words you did not know) ar dtús.
  2. Anois scríobh amach an t-alt (write out the article) gan na mínithe Béarla (without the English meanings).
  3. Bí cinnte (Be certain) go dtuigeann tú gach focal (understand every word) agus a mbrí iomlán (and their full meaning).
  4. Anois léigh an t-alt arís (read the article again). Ar tháinig feabhas ar do chuid léitheoireachta (Did your reading improve)….ar do thuiscint (on your understanding)?
  5. Téigh chuig Nuacht chun tuilleadh eolais a fháil (get more information) faoi dheiseanna agus imeachtaí (opportunities and events). Bí i do ‘Cara na Gaeilge (Friend of Irish) agus beidh saol nua romhat. Ar fhreastail tú (Did you attend) ar imeacht Gaeilge riamh (ever)? Cad iad na deacrachtaí is mó (the greatest difficulties) atá agat teagmháil a dheanamh (to make contact) le saol na Gaeilge? Ar mhaith leat (Would you like) freastal ar imeachtaí nó ar chúrsa nó ar rang nó ar chiorcal comhrá. Why not start your search now.

Tóg amach do pheann agus liostáil (list) teidil na n-amhrán i nGaeilge (the titles of the songs in Irish) atá ar eolas agat. An cuimhin leat na focail (Do you remember the words)? Gach seans (Every chance) go bhfuilid ar fáil (available) ach ainmneacha na n-amhrán a Ghoogleáil (Google the names of the songs)! An féidir leat 5 líne as an amhrán is ansa leat (you most like) a scríobh amach? Now sing it!

CUPÁN CAIFE LE GAEILGE

i gCluain Tarbh (Clontarf) gach maidin Domhnaigh ag 11.20 r.n. i mbialann Tilly’s. Tá liosta d’imeachtaí (a list of events) fud fad na cathrach (all over the city) chomh maith le fáil ach scairt ar Sheán Ó Coileáin ag 087/2351825 nó buail isteach chuig www.ionad.org.Go leor leor eile faoi imeachtaí i mBaile Átha Cliath ar an suíomh seo.

AIFRINN TRÍ GAEILGE

Tá eolas faoi aifrinn trí Ghaeilge (masses in Irish) i mBaile Átha Cliath le fáil ach nóta a chur chuig Pobal an Aifrinn ag pobalanaifrinngaeilge@gmail.com

PEILEADÓIRÍ NA CATHRACH

Footballers – supporters - bottle-carriers - enthusiasts wanted - Gach aoisghrúpa (every age group).

Cumann nua peile do Ghaeil na cathrach. Má tá a thuille eolais ag teastáil.Cumann nua peile do Ghaeil na cathrach. Má tá a thuille eolais ag teastáil téigh go na gaeiloga.ie nó seol ríomhphost chuig cumannclg@gmail.com

Suíomh: www.nagaeiloga.comcumannclg@gmail.com

CARN TÓCHAIR

Is ceantar beag tuaithe é Carn Tóchair nó Sleacht Néill atá suite i ndeisceart Chontae Dhoire in Éirinn. Le blianta fada, bhí bánú daonra (emigration) ag tarlú sa cheantar chomh maith le meath ar an Ghaeilge (decline of Irish) agus ar an oidhreacht chultúrtha (cultural heritage). Tá seo á chur ina cheart anois.

Neart (Plenty) imeachtaí srl ar siúl sa bhaile seo. Buail isteach chuig www.ancarn.org nó labhair le Leonaí ag 0044/2879549978

GAEILGEOIRÍ COIS LAOI

Bíonn ócáidí sóisialta againne go rialta (We have regular social occasions) ag teacht le chéile, ag blaiseadh Chultúr na tíre mar a déarfá, ag seinnt ceoil agus amhrán. Seo ár n-ócáid i mBeanntraí, oíche Ghaelach iontach ar an Satharn in Óstán 'Ouvane Falls', áit fhíor-álainn, dhraíochtúil (magical). Anseo, sa ghrianghraf, tá an Grúpa ag dul ar thuras báid (a boat trip) chuig Oileán Faoide (Whiddy) ar an Domhnach agus thug Tadhg Ó Laoire trácht thar barr (a great account) dúinn ar shaol agus stair an Oileáin seo. Rugadh agus tógadh Tadhg ann agus tá a mháthair fós ina cónaí ann, bhí a athair ag obair le Gulf Oil ach bhí sé sa bhaile an oíche gur tharla an phléasc mhór (the great explosion) sn Long 'Betuljeze'. Togha ócáid ab ea an turas seo dúinn go léir agus molaim do ghach cuairteoir ar saoire i mBeanntraí (every visitor on holiday in Bantry) triail a bhaint as.

Eolas: Eilís Uí Bhriain Eilish O' Brien [eilisnibhriain@hotmail.com]

Gael-Taca

Tá oifig agus siopa breá ag 22 Port Uí Shuilleabháin ag Gael-Taca. Teacht ar liosta dá gcuid imeachtaí, ranganna, ciorcail chomhrá, seirbhís aistriúcháin (translation services), cláracha raidió (radio programme) agus go leor eile (and much more) fud fad na cathrach (throughout the city). Labhair le hÁine ag

Gael-Taca, 22 Port Uí Shuilleabhain (Sullivans Quay), Corcaigh. Fón: 00353 21 4310841

Ríomhphost: eolas@gael-taca.com Suíomh: www.gael-taca.com

GAELCHUAIRT

Ceithre lá i nGaeltacht Ghaoth Dobhair do dhaltaí scoile

Eolas www.gaelchuairt.com nó 01/2017467

GAELCHULTÚR

Cúrsaí, leabhair, tacaíocht de gach sórt.

Please email eolas@gaelchultur.com for further information or call 1890 252 900 or +353 (0) 1 484 5220. Please let us know if you would like us to run a class in your area.

FÉILE MHÓR BHLIANTÚIL NA GAEILGE

Oireachtas na Gaeilge | Oireachtas na Samhna 2011

Dé Máirt 01 – Dé Domhnaigh 06 November 2011.

INEC AGUS ÓSTÁN GLEN EAGLE

Killarney, Co. Chiarraí.

Eolas: T: +353 1 4753857 E: eolas@antoireachtas.ie

Suíomh: www.antoireachtas.ie

GAELSCÉAL

Nuachtán seachtainiúil na Gaeilge ag www.gaelsceal.ie

FOINSE

Nuachtán seachtainiúil Gaeilge san Irish Independent gach Céadaoin.

NA CEITHRE AIRDE (The Four/All Directions).

Cad faoi (What about) ranganna a bhíonn ar siúl ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, in Inis, i gCaisleán a’Bharraigh (Castlebar) agus i mBaile Locha Riach (Loughrea)! www.cnag.ie nó glaoigh ar 01/4757401.

CÉN TEANGA?

DVD é seo ar a bhfuil agallaimh le teaghlaigh (interviews with families), le saineolaithe teangan (language experts) léirmheasanna ar áiseanna éagsúla (reviews of various facilities) agus cur síos ar sheirbhísí Comhluadar (Description of Comhluadar services). Bíonn saoire Ghaeltachta do theaghlaigh (Gaeltacht holiday for families) á heagrú agus imeachtaí éagsúla lae nó deireadh seachtaine (day or weekend activities) ar fud na tíre (throughout the country). Buail isteach chuig www.comhluadar.ie nó glaoigh ar 01/ 671 51 16

BÍODH SPRAOI AGAIBH!

Tá ‘Spraoi’ lonnaithe i nGaillimh. Cuireann Paula Nic Cionnaith ábhar i nGaeilge ar fáil do leanaí (material in Irish for youngsters). Bhí an t-am ann (There was a time) nuair nach raibh aon Ghaeilge aici féin (when she herself had no Irish) ach is cainteoir líofa (a fluent speaker) í anois. Bíonn idir póstaeir, cairteanna (charts), liostaí seanfhocail (lists of old sayings), féilirí (calendars), fógraí oiriúnacha (suitable notices) do ranganna Gaeilge, scéalta nua (new stories), leabhair oibre (workbooks) etc. le ceannach (to be bought) agus iad saor go maith (very reasonable) uaithi. Bíonn cuid den ábhar oiriúnach d’fhoghlaimeoirí fásta (suitable for adult learners).

Buailigí isteach chuig www.spraoi-online.com nó glaoigh uirthi ag 091/593265 nó ag 087/1276116.