Deireadh Fómhair
2011
San Eagrán seo
Ár scoil

Tá Gaelscoil Chill Dara suite go gleoite ar An Bóthar Glas, An Currach, Co. Chill Dara. Is é Sean de Paor an Príomhoide agus tá teacht ar an scoil ag 045 442300. R.phost: gscd@eircom.net agus gscoilchilldara@eircom.net Suíomh: www.gaelscoilchilldara.com

Tá 194 buachaill agus 250 cailín ar an rolla faoi láthair

ÁR bhFEALSÚNACHT SCOILE

Is scoil Chaitliceach, lán-Ghaeilge í Gaelscoil Chill Dara atá lonnaithe díreach lasmuigh de bhaile Dhroichead Nua, i gCo. Chill Dara. Faoi láthair tá 394 dalta ar na rollaí agus tá cónaí orthu den chuid is mó i nDroichead Nua, i gCill Dara, i Rath Iomgháin agus i gCill Chuilinn. Tá Gaelscoil eile lonnaithe i Nás na Rí. Tá 18 ar an bhfoireann mhúinteoireachta agus 3 ar an bhfoireann sheachtrach. Eagraítear na daltaí i 15 rang-ghrúpa agus tá beirt mhúinteoirí a fhéachann i ndiaidh páistí le riachtanaisí faoi leith. Is rún linn féinmhuinín agus meas do dhaoine eile a fhorbairt sna páistí. Bíonn teagmháil rialta ag múinteoirí sa scoil le tuismitheoirí.

Tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Chill Dara comhdhéanta mar seo leanas:
 1. Beirt arna n-ainmniú ag an bPatrún (Colm Ó Gógáin, Cathaoirleach agus Seán Ó Fearghaíl)
 2. Príomhoide na scoile (Seán de Paor) (Rúnaí)
 3. Beirt ar thuismitheoir iad (Tracey Uí Scolaí agus Conor Ó Mathúna)
 4. Esther Ní Choncradha (Ionadaí na Múinteoirí)
 5. Beirt chomhaltaí breise (Treasa Uí Riagáin agus Proinsias de Paor (Cisteoir))

Bunaíodh gaelscoil Chill Dara sa bhliain xxx lexxx dalta ar an chéad rolla. Leagadh amach na hidéalacha a bheadh mar threoir ar chur chun cinn na scoile agus, mar is léir, ón méid a léifear thíos ní idéalacha teibí a shaothraíodh mar go bhfuil a rianta le haireachtáil ar gach a bhaineann leis an mbunsoil seo.

Seo leanas mar a sonraíodh na haidhmeanna don scoil ó thús.

 1. Nuair a bhí an cód seo á scríobh againn smaoiníomar faoi na rudaí atá ag teastáil ó Ghaelscoil Chill Dara. Ba mhaith linn go mbeadh an áit seo sábháilte agus socair, áit gur féidir linn foghlaim agus éirí níos fearr.
 2. Geallaimid go léir go ndéanfaimid iarracht bheith dearfach agus an maitheas i ndaoine agus rudaí a fheiceáil.
 3. An focal is tábhachtaí inár gcód ná ‘meas’. Beidh meas againn ar ár múinteoirí, ar dhaltaí eile, ar ár dtuismitheoirí, ar chuairteoirí, ar rudaí sa scoil agus thar aon rud eile orainn féin.
Prionsabail:
 1. Tuigimid go bhfuil daoine difriúil óna chéile agus is breá linn nach bhfuilimid go léir mar an gcéanna.
 2. Aontaímid go léir má bhíonn daltaí dea-mhúinte béasach tarlóidh sé de bharr go bhfuilimid ag obair le chéile, múinteoirí, tuismitheoirí agus páistí
 3. Geallaimid go ndéanfaimid ár ndícheall cothrom na féinne a thabhairt do gach duine.
Treoracha Scoile:
 1. Is Gaelscoil í an scoil seo mar sin labhróimid Gaeilge nuair is féidir linn.
 2. Siúlfaimid istigh sa scoil ach amháin sa halla nuair a bhíonn ceacht corpoideachais ar siúl agus beimid an-chiúin nuair atáimid ag bogadh timpeall na scoile mar tá fhios againn go mbeidh páistí eile ag foghlaim.
 3. Nuair atá am sosa thart siúlfaimid go dtí an líne agus seasfaimid ansin go ciúin.
 4. Beimid cairdiúil le páistí eile. Beidh meas againn ar gach duine fiú amháin iad siúd nach bhfuilimid an-chairdiúil leo.
 5. Beimid i gcónaí dea-bhéasach agus cairdiúil le múinteoirí agus cuairteoirí.
 6. Beimid an-chúramach i gcónaí le rudaí a bhaineann leis an scoil.
 7. Déanfaimid iarracht a chinntiú go gcuireann ár dtuismitheoirí ar scoil in am sinn.
 8. Tabharfaimid nóta don mhúinteoir nuair a chaillimid lá scoile nó níos mó.
 9. Déanfaimid ár ndícheall sa rang foghlaim mar a thaispeánann ár múinteoir dúinn.
 10. Fágfaimid aon ghuthán soghluaiste nó bréagáin sa bhaile. Tuigimid go bhfuil cead ag an scoil iad a thógáil uainn más gá ar feadh coicíse.
 11. Cuirfimid stop le bulaíocht sa scoil. Má fheicimid é déarfaimid le múinteoir láithreach.

POLASAÍ SCOILE AR BHOBAIREACHT

Dearbhaíodh go cinnte agus go soiléir nach n-imreofaí cos ar bolg in aon slí ar dhuine nó ar pháiste a bhain leis an scoil ó lá go lá leis an mana: "NÍ BHEIDH AON BHOBAIREACHT i NGAELSCOIL CHILL DARA" 'Sé is ciall le "bobaireacht" ná: “Rudaí a dhéanamh nó a rá chun daoine eile a ghortú arís agus arís eile”

Céard a thaispeánann dúinn go mb’fhéidir go bhfuil duine faoi bhobaireacht:

 1. Má bhíonn siad buartha faoi dhul ar scoil nó faoi dhul abhaile.
 2. Muna bhfuil siad ag iarraidh dul ar scoil.
 3. Má tá obair scoile go dona nuair a bhí sí go maith.
 4. Nuair atá duine tinn gan fáth.
 5. Má athraíonn duine a ghiúmar gan fáth.
 6. Marcanna gan mhíniú.
 7. Má chailleann duine airgead go minic.
 8. Má bhíonn duine ag caoineadh nó ag crith gan fáth.
 9. Má bhíonn duine ag iarraidh airgid go minic.
 10. Marcanna neamh-mhínithe ar an gcorp.
 11. Muna bhfuil duine sásta labhairt faoi rudaí.

OBAIR BHAILE MAR A THUIGTEAR DOS NA DALTAÍ É

Faighimid obair bhaile de ghnáth i rith na seachtaine. Ní ghá go bhfaigheadh daltaí obair bhaile gach oíche. Na fáthanna atá le hobair bhaile:

 1. Cabhrú linn foghlaim níos fearr.
 2. Cabhrú linn obair linn féin.
 3. Cabhrú linn bheith cleachtaithe ar obair sa bhaile.
LEAGAN AMACH NA hOIBRE BAILE.

Ní thugtar aon obair bhaile ag an deireadh seachtaine. Leath uaire a thógann obair bhaile Rang 1 agus Rang 2, agus trí cheathrú uaire i Rang 3 agus Rang 4. Ceartóidh an múinteoir an obair bhaile nuair is féidir léi. Níor chóir go dtógfadh obair bhaile Rang 5 agus Rang 6 thar uair a' chloig. Murar féidir linn ár gcuid oibre a chríochnú tar éis bheith ag obair tabharfaimid nóta sínithe dár múinteoir.

MOL AN ÓIGE!

Conas a chuirfimid an cód ag obair:

Is féidir le múinteoirí na páistí a mholadh mar seo a leanas:

 1. Focal ciúin nó comhartha chun a thaispeáint go ndearna tú iarracht mhaith.
 2. Rud scríofa sa chóipleabhar.
 3. Cuairt ar mhúinteoir eile nó ar an bpríomhoide chun moladh a fháil.
 4. Focal molta os comhair grúpa nó an ranga.
 5. Lipéid nó marcanna c(h)reidiúna a thabhairt.
 6. Ligean do na páistí rud speisialta a dhéanamh.
 7. Scéal go dtí an tuismitheoir.
 8. "Ticéad Fiúntais" a bhronnadh.

CEARTÚCHÁN

Nuair a bhriseann páiste an cód déanfaimid roinnt de na rudaí seo:

 1. Beimid ag caint leis an dalta.
 2. Míneoimid don dalta céard a rinne sé / sí mícheart.
 3. Tabharfaimid obair bhreise don dalta.
 4. Labhróimid le tuismitheoirí an dalta.
 5. Ní bheidh cead ag an dalta bheith lena gcairde nó rudaí speisialta a dhéanamh.
 6. Beidh ar an dalta dul chuig an bpríomhoide nó chuig an bpríomhoide ionaid.
 7. Beidh nóta ag dul abhaile.
 8. Scríobhfaimid faoi sa chóipleabhar speisialta.
 9. Beidh ar an dalta a scríobh amach céard a tharla.
 10. Cuirfimid an dalta amach as an scoil de réir an Achta Oideachais 1998.

POLASAÍ NA SCOILE I LEITH CUMARSÁIDE LE TUISMITHEOIRÍ

Ag tús na scoilbhliana iarrtar ar thuismitheoirí a shoiléiriú ar an bhfoirm ‘Foirm Eolais Faoi Theaghlaigh’, cén áit ar chóir litreacha, scéalta ón scoil a chur.

Déanfar soiléir ar an bhfoirm chéanna go bhfuil sé mar dhualgas ar na tuismitheoirí a chur in iúl don scoil i scríbhinn má thagann athrú ar an teagmhálaí i rith na bliana. Má tá easaontas idir thuismitheoirí faoin teagmhálaí ainmnithe, cuirfear litreacha / scéalta go dtí an seoladh ag a bhfuil an páiste / na páistí ina (g)c(h)ónaí an chuid is mó den am. Cuirfear téacsanna oifigiúla chuig an tuismitheoir / gcaomhnóir lena bhfuil an páiste /na páistí ina (g)c(h)ónaí i rith na seachtaine nuair atá an páiste / na páistí ar scoil. Níl an scoil ag glacadh aon taobh ar leith i gcás easaontais. Leanfaidh an scoil aon treoir a thugann cúirt aitheanta di i gcás easaontais.

BRÓN AR NA BÁSANNA

Amhrán do Niamh agus Cian: Ar an 29ú Feabhra 2008 cailleadh Niamh Ní Mhír agus Cian Ó Mír i dtimpiste bóthair agus iad ar a mbealach ar scoil. Bhí siad ocht mbliana agus seacht mbliana d’aois faoi seach. Chlúdaigh néal trom an bhróin ár scoil ar feadh i bhfad i ndiaidh na timpiste. Tá cúpla Chian, Eoin inár scoil i gcónaí agus tá máthair na bpáistí, Deirdre, ar ár bhfoireann. Sa bhliain 2010, chum Barbara Devlin an píosa ceoil seo i gcuimhne ar Niamh agus Cian agus seinneadh don chéad uair é ag searmanas an Chéid Chomaoinigh. Tá sé á chur ar shuíomh Gréasáin na scoile anois mar chuimhneachán buan ar an mbeirt pháistí áille a chailleamar ar an lá sin. ‘Go bhfaighe sibh suaimhneas i gcomhluadar na naingeal’

FOIREANN NA SCOILE:
COMHAIRLE NA dTUISMITHEOIRÍ: Seo pictiúr de Chomhairle na dTuismitheoirí ag a céad chruinniú ar an 13ú Deireadh Fómhair. Leag siad amach plean oibre don bhliain, imeachtaí ar nós Aonach na Leabhar, Crannchur na Cásca agus Lá Spraoi san áireamh. Go n-éirí go geal leo. Ar chúl: Mabel Murtagh, Susan Murphy, Wendy Barry, Muir O’Raw, Siobhán Harris, Marie Walsh, Ollie Dillon, Bethan Kilfoil.Chun tosaigh: Múinteoir Helen Doyle, Mary O’Reilly, Josephine O’Connell, Aisling Ó Laoghaire, Karen Boland, Máirín Uí Chathaláin, Tina Finnerty.Ar iarraidh ón ngriangraf: Conor Ó Mathúna, Tracey Uí Scolaí, Aisling Nic Uidhir, Jacinta McHugh.