Bealtaine
2012
Clic-Pic don Scéal
Ár scoil

Ba é Óstán an Hilton i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath an t-ionad ceiliúrtha a bhí ag Gaelcholáiste Reachrann ag ócáid an-speisialta ar an 29ú Márta. Chomh maith leis an deichiú breithlá a cheiliúradh, bhí aitheantas ar leith á thabhairt don cheol traidisiúnta atá beo bríomhar agus ar ardchaighdeán sa scoil; idir scoláirí ón ngrúpa ceoil thraidisiúnta, mhúinteoirí, iarscoláirí agus thuismitheoirí. Seoladh C.D de cheol traidisiúnta mar aon le hamhráin ó chór na scoile agus ó iarscoláirí. Ba mhór an onóir don scoil é gurb é Mick O Brien, píobaire uilinn cáiliúil agus tuismitheoir, a rinne an seoladh.

Is leor éisteacht amháin lena thuiscint go bhfuil an ceol traidisiúnta fós beo i measc na ndéagóirí seo agus is léir maidir le roinnt de na ceoltóirí seo gur dual dóibh a saol gairmiúil a chaitheamh ar an stáitse más é sin a mian. D’oscail Gaelcholáiste Reachrann a dhoirse i 2001 agus 36 dalta a bhí ar an rolla an bhliain stairiúil sin. Tá an uimhir sin tar éis méadú ó shin go dtí 304 dalta i mbliana agus beidh 340 dalta ag freastal ar an scoil an bhliain seo chugainn. I measc na n-aíonna ar an oíche bhí Máire Uí Ghrifín, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath, Pól Mac Aodh Bhuí, Coiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath, an Comhairleoir agus Cathaoirleach an Bhoird Bainisteoireachta Tomás Ó Céilleachair, Fionnuala Ní Chaisil, iar-phríomhoide (2001-2009)

Lean an chraic agus an spraoi ar aghaidh go déanach an oíche sin le ceol beo ón ngrúpa traidisiúnta ‘The Bonny Men’. Gura fada buan ár dteanga, ár dtraidisiúin agus ár gceol!

I measc na n-aíonna ar an oíche bhí Máire Uí Ghrifín, Pól Mac Aodh Bhuí, an Comhairleoir agus Cathaoirleach an Bhoird Bhainisteoireachta Tomás Ó Céilleachair, Fionnuala Ní Chaisil, iar-phríomhoide (2001-2009)

Ceoltóirí Reachrann

D’oscail Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde, a chuid doirse i 2001. 34 dalta a bhí ar an rolla an bhliain stairiúil sin. Ba léir ón gcéad amharc ar na scoláirí céadbliana sin go raibh bua an cheoil go láidir iontu! Ó shin i leith ní bréag a rá go raibh an t-ádh linn. Ba thréan is ba threallúsach foireann teagaisc na scoile ag buanú an cheoil sa scoil. Ba dhíol inspioráide freisin an tslí ar chothaigh tuismitheoirí suim a bpáistí san ealaín sin i gcaitheamh na mblianta. Idir an bheirt ghrúpaí, roinneadh an bua ar na hógánaigh. Bíodh siad ina scoláirí nó ina n-iarscoláirí, is léir a dtallann. Is leor an chéadéisteacht ag aon ócáid phoiblí lena thuiscint gur dual dóibh a saol gairmiúil a chaitheamh ar an stáitse más é sin a mian.

Idir ‘Scléip’ agus ceolchoirm bhliantúil an Choiste Gairmoideachais sa Cheoláras Náisiúnta, tá sean-taithí ag na ceoltóirí seo ar an stáitse. Maidir le daoine a bhí i láthair ar oíche an tSolais um Nollaig, táimid cinnte go mbeidh siad uile ar aon fhocal: sé sin gurbh ócáid dhraíochtúil thaibhsiúil a bhí inti a bhuíochas ar bhinneas ceoil an chóir, agus a dteilgean cantaireachta a fhanfas linn go fada riabhach an lá. Chuige sin, is mór againn cór na scoile a bheith rannpháirteach sa dlúthdhiosca seo. Is mór ár mbród freisin as buanna fhoireann na scoile agus gach a mbaineann leo. Só croí dúinn freisin ar ndóigh iad a bheith le cloisteáil ar an dlúthdhiosca.

Gura fada buan sibh uilig.

Buíochas speisialta do na daoine seo a leanas;

Séamus Ó Rócháin & Fidelma Uí Bhriain
Máire Ní Chléirigh
Leah Ni Cheallaigh
Na Gealt
Rachel Nic Thomáis & Liadan Ni Chearbhaill

Le mórmheas & mórbhuíochas
Máire Ní Ghealbháin (Príomhoide) & Sinéad Nic Stiofáin (Príomhoide Tánaisteach)
Ní Neart go Cur le Chéile!

OIDEACHAS DEN SCOTH

Tá clú & cáil ar Ghaelcholáiste Reachrann i measc an phobail áitiúil, phobal na Gaeilge agus i measc phobal an oideachais. Ní gan chúis atá an cháil seo bainte amach againn, tuigeann daoine go leagtar béim ar leith ar oideachas iomlán an dalta agus go dtugtar aire speisialta do gach duine a thagann ar scoil anseo. Tá torthaí ardteiste den scoth bainte amach againn ón gcéad bhliain go raibh rang Ardteiste againn i 2007 agus tá freastal an-ard ag daltaí Ghaelcholáiste Reachrann ar an tríú leibhéal. Spreagann foireann múinteoirí cumasacha na daltaí chun lán a n-éirime a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus féinmheas.

Tá atmaisféar sona sa scoil, ní gá ach siúl isteach aon lá leis seo a shonrú, agus cé go bhfuil easpa mhillteanach spáis ann faoi láthair le 282 dalta ar láithreán na scoile, is léir go bhfuil sonas agus borradh san áit. I nGaelcholáiste Reachrann cothaítear mórtas as an bhféiniúlacht Éireannach idir spórt agus cheol, chomh maith le hilghnéitheacht an chultúir thraidisiúnta. Níl aon chur síos ar an réimse imeachtaí a bhí agus a bhíonn ar siúl mar chuid de shaol na scoile. Is iomaí ócáid cheiliúrtha a bhí againn i nGaelcholáiste Reachrann, agus ócáidí a chuir go mór le hainm agus cáil na scoile. I measc na n-ócáidí seo bhí,

‘Béal na nGael’: Buaiteoirí ar ‘Students Enterprise Awards’ 2007 Craobh Chomhairle Chontae Fhine Gall & Seoladh Sheachtain na Gaeilge 2007.
Buaiteoirí ‘Scléip’ comórtas tallainne náisiúnta do Ghaelcholáistí & Gaelscoileanna dara leibhéal, 2006, ‘07,’08 ’09,‘10,’11.
Buaiteoirí Chomórtas Clár Raidió Ghael Linn, 2007 & 2009
Rock Linn, Vicar Street, 2006 & 2008; Ceolchoirm ar son na scoile inar ghlac a leithéidí seo páirt: Seán Keane & Paul Brady, Liam Ó Floinn & Neil Martin, Paddy Glackin, Noel Hill & John Blake, Mick O’Brien agus Maighréad, Tríona agus Mícheál Ó Domhnaill.

Tá caidreamh an-mhaith forbartha thar na mblianta i measc phobal na scoile, idir mhúinteoirí, dhaltaí, Bhord Bhainisteoireachta, thuismitheoirí agus na bunscoileanna lán-Ghaeilge; ina measc, Scoil Neasáin, Gaelscoil Míde, Scoil an Duinínigh, Gaelscoil Bhrian Bhoróimhe, Gaelscoil Cholmcille, Scoil an tSeachtar Laoch & Gaelscoil Bhaile Bhrigín. Is cúis náire é mar sin, go bhfuil éagóir á déanamh ar thuismitheoirí & ar dhaltaí atá tar éis Gaelcholáiste Reachrann a roghnú de bharr go bhfuil oideachas trí Ghaeilge ag teastáil uathu. Tar éis a bheith ar an bhfód le deich mbliana anuas, tá sé scannalach go bhfuil muid fós ag feidhmiú ar láithreán roinnte agus i seomraí ranga réamhdhéanta.

Ní gá ach féachaint ar na huimhreacha thíosluaite leis an bhfás atá i ndán dúinn a thuiscint; Beidh fáilte is fiche roimh aon bhall den phobal atá ag iarraidh tacú leis an bhfeachtas foirgneamh nua a thógáil cuairt a thabhairt orainn.

Ráiteas Físe

Solas an Léinn: Is pobal foghlama é Gaelcholáiste Reachrann a bhíonn ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus comh-mheas. Tugtar faoi dhúshláin an oideachais ar bhonn tacúil a spreagann buanna uile na ndaltaí. Déanaimid cúram dá bhforbairt intleachtúil, phearsanta, reiligiúnach agus mhorálta. Tá muid i bpáirtíocht oideachasúil leis na tuistí agus leis an bpobal ar mhaithe leis an oidhreacht agus an gcultúr dúchasach a chothú. Fáiltímid roimh chách agus cothaítear ómós do dhaoine agus seirbhís don phobal. Cothaítear mórtas as an bhféiniúlacht Éireannach idir spórt agus cheol agus eile mar aon le meas ar an teanga féin agus ar ilghnéitheacht an chultúir thraidisiúnta. Aithnítear dínit agus ról an uile dhuine i bpáirtíocht oideachasúil leis na tuistí agus leis an bpobal. Tugtar aird ar an spioradáltacht, ar scileanna idirphearsanta agus cumarsáide in atmaisféar dearfach oscailte. Spreagtar misneach agus léirítear bród i ngníomhaíochtaí uile na scoile.

Stair an Choláiste

Bunaíodh Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde, i 2001 le 34 dalta tar éis blianta d’iarrachtaí ag tuismitheoirí coláiste Lán-Ghaeilge a chur ar fáil dá bpáistí sa cheantar. Le foireann ilchumasach agus pobal scoile lántacúil, táimid ag fás go tréan bliain i ndiaidh bliana. An mana atá againn ná ‘Ní Neart go cur le Chéile’ agus is léir ó shaol na scoile go mairimid de réir an phrionsabail seo. Tá na daltaí sona, féinmhuiníneach agus faigheann siad gach tacaíocht chun a mbuanna uile a fhorbairt agus a léiriú. Mar phobal foghlama táimid de shíor ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach.

Tá clú & cáil ar Ghaelcholáiste Reachrann i measc an phobail áitiúil, phobal na Gaeilge agus i measc phobal an oideachais. Ní gan chúis atá an cháil seo bainte amach againn, tuigeann daoine go leagtar béim ar leith ar oideachas iomlán an dalta agus go dtugtar aire speisialta do gach duine a thagann ar scoil anseo. Tá torthaí ardteiste den scoth bainte amach againn ón gcéad bhliain go raibh rang Ardteiste againn i 2007 agus tá freastal an-ard ag daltaí Ghaelcholáiste Reachrann ar an tríú leibhéal. Spreagann foireann múinteoirí cumasacha na daltaí chun lán a n-éirime a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féinmhuinín agus féinmheas.

Tá atmaisféar sona sa scoil, ní gá ach siúl isteach aon lá leis seo a shonrú, agus cé go bhfuil easpa mhillteanach spáis ann faoi láthair le 282 dalta ar láithreán na scoile, is léir go bhfuil sonas agus borradh san áit. I nGaelcholáiste Reachrann cothaítear mórtas as an bhféiniúlacht Éireannach idir spórt agus cheol, chomh maith le hilghnéitheacht an chultúir thraidisiúnta. Níl aon chur síos ar an réimse imeachtaí a bhí agus a bhíonn ar siúl mar chuid de shaol na scoile.

Is iomaí ócáid cheiliúrtha a bhí againn i nGaelcholáiste Reachrann agus ócáidí a chuir go mór le hainm agus cáil na scoile. I measc na n-ócáidí seo bhí,
Béal na nGael’: Buaiteoirí ar ‘Students Enterprise Awards’ 2007 Craobh Chomhairle Chontae Fhine Gall & Seoladh Sheachtain na Gaeilge 2007.
Buaiteoirí ‘Scléip’ comórtas tallainne náisiúnta do Ghaelcholáistí & Gaelscoileanna dara leibhéal, 2006, ‘07,’08 ’09,‘10,’11.
Buaiteoirí Chomórtas Clár Raidió Ghael Linn, 2007 & 2009
Rock Linn, Vicar Street, 2006 & 2008; Ceolchoirm ar son na scoile inar ghlac a leithéidí seo páirt: Seán Keane & Paul Brady, Liam Ó Floinn & Neil Martin, Paddy Glackin, Noel Hill & John Blake, Mick O’Brien agus Maighréad, Tríona agus Mícheál Ó Domhnaill páirt.

Tá caidreamh an-mhaith forbartha thar na mblianta i measc phobal na scoile, idir mhúinteoirí, dhaltaí, Bhord Bhainisteoireachta, thuismitheoirí agus na bunscoileanna lán-Ghaeilge; ina measc, Scoil Neasáin, Gaelscoil Míde, Scoil an Duinínigh, Gaelscoil Bhrian Bhoróimhe, Gaelscoil Cholmcille, Scoil an tSeachtar Laoch & Gaelscoil Bhaile Bhrigín. Is cúis náire é mar sin, go bhfuil éagóir á déanamh ar thuismitheoirí & ar dhaltaí atá tar éis Gaelcholáiste Reachrann a roghnú de bharr go bhfuil oideachas trí Ghaeilge ag teastáil uathu. Tar éis a bheith ar an bhfód le deich mbliana anuas, tá sé scannalach go bhfuil muid fós ag feidhmiú ar láithreán roinnte agus i seomraí ranga réamhdhéanta.

GAELCHOLÁISTE REACHRANN

Fón 01-8770935
Ríomhphost: eolas@gcr.codubvec.ie
Suíomh Idirlín: www.gcreachrann.ie
Príomhoide: Máire Ní Ghealbháin
Príomhoide Tánaisteach : Sinéad Nic Stiofáin